Hlavná stránka
MELOS.HRCKOVA.SK

Texty o súčasnej hudobnej kutúre,
revue Medzinárodnej pracovnej
skupiny Nová hudba,
........
ISSN: 1337 - 5547

Obrazok

Najnovšie číslo vyšlo dňa: 27.08.2012, názov: Tvárou v tvár tvorcovi hudby

Tvorcovia

20.06.2007 * Naďa Hrčková

Medzinárodná pracovná skupina Nová hudba:
Naďa Hrčková, Miloslav Blahynka, Vladimír Bokes, Yvetta Kajanová (Bratislava), Rudolf Pečman, Jaroslav Šťastný (Brno), Elžbieta Szczepańska – Lange ( Warszawa), Mieczyslaw Tomaszewski, Regina Chlopicka ( Kraków), Annette Kreutziger-Herr, Frieder Reininghaus ( Kolín nad Rýnom), Helmut Loos ( Lipsko), Tibor Tallián ( Budapešť) Editor: Naďa Hrčková

Univ. Prof. Naďa Hrčková

Editorka internetovej revue Melos, texty o súčasnej hudobnej kultúre ,Univ.Prof.Naďa Hrčková, dlhoročná vysokoškolská pedagogička na odbore Hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského , v súčasnosti vedecká pracovníčka Centra výskumu HTF VŠMU v Bratislave, je medzinárodne známou odborníčkou na starú hudbu a súčasnú hudobnú kultúru. Od roku 1991 sa mnoho rokov spolupodieľala na organizácii medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos , dodnes organizuje bienálové sympózium v jeho rámci a je editorkou nemecko-anglicko-slovenského periodického zborníka z tohto prestížneho podujatia. Založila a vydáva tiež edičný rad Slovenskí skladatelia,je autorkou kníh, prác a štúdií z oblasti dejín hudby a súčasnej slovenskej hudby (Tradícia, modernosť a slovenská hudobná kultúra, 1995).V posledných rokoch vydáva 7-dielny cyklus syntetických monografií jednotlivých epoch európskych hudobných dejín . Doposiaľ vyšli pod jej autorstvom a editorstvom diely Európsky stredovek, Renesancia, Hudba 20.storočia (1), hudba Západu a Hudba 20.storočia (2), hudba Východu.

Doc. PhD. Yvetta Kajanová

Dlhoročná a známa pedagogička na odbore Hudobná veda na FiF UK v Bratislave, je medzinárodne etablovanou odborníčkou v oblasti džezu a modernej populárnej hudby, autorkou viacerých kníh (Encyklopédia džezu a modernej populárnej hudby, Hudobné centrum Bratislava, 2001) a štúdií v medzinárodných periodikách, ako aj prác o súčasnej slovenskej hudbe (Rozhovory s Iljom, Slovenský spisovateľ Bratislava, 1998).

Doc. Daniel Matej

(1963 v Bratislave) študoval kompozíciu a hudobnú teóriu na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave, na Conservatoire national supérieur v Paríži a na Koninklijk conservatorium v Haagu. Medzi jeho učiteľov skladby patria Louis Andriessen, Juraj Beneš, Betsy Jolas, Ivan Parík a ďalší. Roku 1995 bol pozvaný do Berlína ako „composer-in-residence“ v rámci umeleckého programu DAAD. Od roku 1996 je pedagógom Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave (1996 - 1997 ako asistent, 1998 - 2003 ako odborný asistent, 2004 - 2007 ako docent skladby). V rokoch 2003 - 2006 bol vedúcim Katedry teórie hudby. Vyučuje predmety z okruhu dejín hudby (najmä so zameraním na hudbu 20. storočia a súčasnú hudbu), teórie hudby a hudobnej analýzy, ako aj kompozičné predmety. V roku 2006 vytvoril koncepciu vyučovania elektroakustickej a multimediálnej skladby s perspektívou vytvorenia samostatného magisterského študijného programu.

Daniel Matej je zakladateľom a umeleckým riaditeľom medzinárodného festivalu Večery novej hudby a zakladateľom a hlavným dramaturgom medzinárodného koncertného cyklu (New) Music at Home. Je tiež zakladateľom a umeleckým vedúcim viacerých súborov (VENI ensemble, VAPORI del CUORE, don@u.com, OVER4tea a i.) zameraných na interpretáciu súčasnej hudby a na improvizovanú hudbu. Jeho skladby sú pravidelne uvádzané na koncertných pódiách doma aj v zahraničí. K interpretom Matejovej hudby patria viacerí sólisti a súbory ako napr. Anne La Berge, John Tilbury, Daan Vandewalle, ARCANA ensemble, Hilliard Ensemble, IVES ensemble, Melos Ethos Ensemble, Musica aeterna, OPERA APERTA ensemble, Slagwerkgroep Den Haag, VENI ensemble a ďalšie. Jeho hudba je zaznamenaná na viacerých kompaktných diskoch.

Mag. Art. Katarína Hašková

Absolventka odboru Dirigovanie a Hudobná teória na HTF VŠMU v Bratislave je internou doktorandkou tejto fakulty. Venuje sa problematike minimalizmu v opere, k tejto téme publikovala už rad článkov a štúdií.

Prof. Vladimír Bokes

Prof. Vladimír Bokes pôsobil po ukončení štúdia v roku 1970 ako pedagóg hudobnoteoretických predmetov na Konzervatóriu v Bratislave a na VŠMU, kde od roku 1982 vyučuje kompozíciu. Bokesovu tvorbu ovplyvnila poetika Druhej viedenskej školy, serializmus a aleatorika. Jeho orientácia na kompozičné technológie avantgardnej západnej hudby spôsobila, že sa Bokesova tvorba v osemdesiatych rokoch v médiách u nás neuvádzala. Zmenu priniesla až premiéra jeho 3. symfónie v roku 1989, za ktorú skladateľ získal Cenu J. L. Bellu. V roku 1993 sa stal profesorom a v období 1992-98 pôsobil ako predseda výboru medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos. Záujem o skladateľovu tvorbu v zahraničí je nezanedbateľný. Počet krajín, kde jeho diela zazneli koncertne či v rozhlase, neustále stúpa. Autor realizoval na pozvanie viacero prednášok o svojej tvorbe i o súčasnej slovenskej hudbe (Praha, Viedeň, Londýn, Odesa, Rím, Kassel, Mníchov, Aveiro). V roku 2000 získal Cenu kritiky za doterajšiu tvorbu. Jeho pedagogická činnosť priniesla plody v tvorbe moderne orientovanej a aktívnej generácie skladateľov (M. Betko, P. Bachratá, M. Lejava, L. Papanetzová, B. Milakovič, I. Buffa, L. Borzík a ďaľší).

Prof. Wolfgang Dömling

Dlhoročný pedagóg na Hamburgskom muzikologickom inštitúte, patrí k profilujúcim osobnostiam nemeckej historiografie. Jeho špecializáciou je hudba romantizmu a prvej polovice 20. storočia. Okrem množstva štúdií je autorom monografií o Hectorovi Berliozovi a Františkovi Lisztovi. Príspevok o Perotinovi - minimalistovi predniesol na Sympóziu Melos - Étos 2005, venovanom problematike minimalizmu a ideám minimálneho v hudobných dejinách a v súčasnosti.

Mag. Robert Kolář

Robert Kolář, absolvent hudobnej vedy na FiFUK v Bratislave je doktorandom na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne. Jeho špecializáciou je prevažne hudba 19. a 20.storočia, monograficky spracoval tvorbu Clauda Debussyho, Györgya Ligetiho a Hectora Berlioza.

PhD. Norbert Adamov

Norbert Adamov, vedecký pracovník Hudobnovedného ústavu SAV, sa špecializuje na starú (stredovekú) hudbu, najmä gregoriánsky chorál a na druhej strane na hudbu 20. storočia v súvislosti so sakrálnou tematikou. Z množstva publikovaných štúdií je hlavnou jeho monografia pod názvom Rekviem v súčasnej hudbe (Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava, 2006)

Elžbieta Szczepańska-Lange

Elžbieta Szczepańska - Lange, popredná poľská muzikologička a kritička, sa venuje najmäa problematike hudby 19. a 20.storočia. Jej rozsiahla kritická činnosť esejistického charakteru obsahuje najrôznejšie kritické a publicistické žánre a tvorí neodmysliteľnú súčasť poľskej hudobnej publicistiky, za ktorú bola vyznamenaná Cenou ZPS za kritickú činnosť, udelenú pri príležitosti výročia festivalu Varšavská jeseň 2007.

Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba/Arbeitsgruppe Neue Musik:

Naďa Hrčková, Vladimír Bokes (Bratislava), Jaroslav Šťastný (Brno), Tomáš Horkay (Košice), Maria Kostakeva (Essen), Elžbieta Szczepańska – Lange (Warszawa), Mieczyslaw Tomaszewski ( Kraków), Hartmut Krones (Viedeň), Frieder Reininghaus (Kolín nad Rýnom), Danuta Gwizdalanka (Kolín n.Rýnom/Poznaň), Helmut Loos (Lipsko), Tibor Tallián (Budapešť)
Editor: Naďa Hrčková, Vydanie: WEBMAG.sk, ISSN: 1337 - 5547