Hlavná stránka
MELOS.HRCKOVA.SK

Texty o súčasnej hudobnej kutúre,
revue Medzinárodnej pracovnej
skupiny Nová hudba,
........
ISSN: 1337 - 5547

Obrazok

Najnovšie číslo vyšlo dňa: 27.08.2012, názov: Tvárou v tvár tvorcovi hudby

O časopise MELOS

Nada Hrckova

MELOS

texty o súčasnej hudobnej kutúre

Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba/Arbeitsgruppe Neue Musik:
Naďa Hrčková, Vladimír Bokes (Bratislava), Jaroslav Šťastný (Brno), Tomáš Horkay (Košice), Maria Kostakeva (Essen), Elžbieta Szczepańska – Lange (Warszawa), Mieczyslaw Tomaszewski ( Kraków), Hartmut Krones (Viedeň), Frieder Reininghaus (Kolín nad Rýnom), Danuta Gwizdalanka (Kolín n.Rýnom/Poznaň), Helmut Loos (Lipsko), Tibor Tallián (Budapešť)
Editor: Naďa Hrčková
Vydanie: WEBMAG.sk
ISSN: 1337 - 5547

Medzinárodná pracovná skupina Nová hudba sa sformovala ako vedecký garant sympózia pri festivale súčasnej hudby Melos-Étos v roku 1991, ktoré sa poriadalo v rámci festivalu. Zo sympózia vychádzal trojjazyčný, nemecko-anglicko- slovenský zborník. Ten je však predovšetkým medzinárodnou platformou na reflexiu a konfrontáciu aktuálnych kľúčových problémových okruhov, ako ich existencia a peripetie vývoja súčasnej hudby na Západe a Východe postupne prinášajú.

Medzitým začali vychádzať aj prevažne na súčasnú slovenskú hudbu zamerané Texty pre súčasnú hudobnú kultúru pod názvom Slovenskí skladatelia I. – III. Melos, texty o súčasnej hudobnej kultúre, chcú byť teoretickou revue, ktorá obidve tieto tendencie a snahy spojí predovšetkým na informovanie slovenskej hudobnej verejnosti a záujemcov o problematiku súčasnej hudby a hudobnej kultúry, celosvetovej i slovenskej.

Názov Melos vznikol ako alúzia na niekďajší odborný hudobný časopis s rovnakým názvom, vydávaný v 50. a 60.rokoch, teda práve v rokoch vzplanutia hudobnej avantgardy, označovanej aj ako Nová hudba, v jej vtedajšej hlavnej kolíske, v Nemecku. Neskôr splynul s časopisom s väčšou tradíciou, s Neue Zeutschrift für Musik, ktorý začal, tiež ako vítanie nových hudobných prúdov, vtedy romantických, vydávať o takmer storočie skôr skladateľ a publicista Robert Schumann. Jeho preslávené fejtóny, písané formou rozhovorov medzi troma aktérmi, novými ideálmi planúcim Florestanom, pochybovačnejším a konzervatívnejším Eusebiom a rozvažujúcim vyrovnávačom krajností a zmierovačom protikladov majstrom Rarom vytvorili prototyp literárne príťažlivého, ale pritom zasväteného kritického písania o hudbe pre súčasníkov, ku ktorému sa hlási aj naša revue.

Internetová forma vydávania „ Textov “ má za cieľ pritiahnuť čitateľský záujem ďalšej diváckej vrstvy o hudbu medzitým už minulého 20. storočia, predovšetkým jeho druhej polovice a prispieť k zvýšeniu celkovej informovanosti a vzdelanosti, nevyhnutnej k plnohodnotnému vnímaniu tejto stále ešte s nedôverou prijímanej atraktívnej súčasti novších dejín hudby. Hlavným cieľom publikácie je orientácia na metodologické východiská, na informačnú nasýtenosť, aktualitu a kritickosť. Bez nich si zvlášť prístup k hudbe posledných desaťročí 20.storočia sotva vieme predstaviť.

Jednotlivé čísla Melosu, textov pre súčasnú hudobnú kultúru, budú zamerané vždy na určitú tému a rozoberú viaceré jej aspekty, jej podstatu, históriu, hlavné autorské zjavy, ich poetiku a diela.

Revue Medzinárodnej pracovnej skupiny Nová hudba/Arbeitsgruppe Neue Musik:

Naďa Hrčková, Vladimír Bokes (Bratislava), Jaroslav Šťastný (Brno), Tomáš Horkay (Košice), Maria Kostakeva (Essen), Elžbieta Szczepańska – Lange (Warszawa), Mieczyslaw Tomaszewski ( Kraków), Hartmut Krones (Viedeň), Frieder Reininghaus (Kolín nad Rýnom), Danuta Gwizdalanka (Kolín n.Rýnom/Poznaň), Helmut Loos (Lipsko), Tibor Tallián (Budapešť)
Editor: Naďa Hrčková, Vydanie: WEBMAG.sk, ISSN: 1337 - 5547